top of page
2-hepatitida

THALION - CENTRUM PRE LIEČBU CHRONICKÝCH

VÍRUSOVÝCH HEPATITÍD

Naše služby

 

Málo je známe, že napriek toľko proklamovaným varovaniam o AIDS existujú aj ďalšie oveľa nebezpečnejšie infekcie čo do počtu postihnutia. Jedná sa o ochorenia pečene vyvolávané vírusmi. Vírusy sú živé organizmy sprevádzajúce ľudstvo od úsvitu dejín a možno aj skôr, a preto najčastejší názor na ich existenciu je skôr zľahčujúci - veď kto z nás už by len neprekonal banálnu nádchu, v horšom prípade chrípku, aspoň raz do roka. 

Avšak vírusy spôsobujúce zápal pečene, laicky povedané "žltačku", môžu byť a aj sú zvlášť nebezpečné svojím potenciálom škodenia. 

V súčasnosti je známy celý rad vírusov schopných vyvolať zápal pečene. Vírusy majú hlavný cieľ – rozmnožiť sa a šíriť sa ďalej pre zachovanie svojho rodu. Vzhľadom na to, že vírusy vyvolávajúce zápal pečene potrebujú pre docielenie tohto cieľa najmä bunky pečene ich nazývame hepatotropné (hepar po latinsky pečeň). Podľa toho či postihujú v prvom rade najmä pečeň alebo v rámci celkového ochorenia aj pečeň ich delíme na tzv.primárne hepatotropné alebo sekundárne hepatotropné . 

Existujú najmenej (preto najmenej, lebo doposiaľ je ich toľko známych) 5 typov týchto vírusov nazvaných v abecednom poradí A, B, C, D, E. Okrem typu A, E ostatné môžu prechádzať do tzv. chronického štádia. 

Je dokázaná smrtiaca kaskáda poškodzovania pečene a to: Prvotné poškodenie / akútna infekcia - chronické poškodenie- cirhóza /stvrdnutie pečene – jej komplikácie (ožltnutie, voda v bruchu, vracanie krvi, porucha mozgu) – často vznik zhubného nádoru pečene – skrátenie života – predčasná smrť. 

Nebezpečenstvo tejto kaskády spočíva v tom, že často postihnutý zistí, že nie je niečo v poriadku až v štádiu komplikácií stvrdnutia pečene – napr. začne vracať krv. 

Medzi najčastejšie príčiny chorôb pečene patria:

 • Alkohol, v rámci dlhodobej závislosti môže viesť až ku stvrdnutiu /cirhóze/ pečene a s tým súvisiacimi všetkými možnými závažnými komplikáciami 

 • Lieky

 • Prejedanie sa - obezita, cukrovka

 • Vírusové žltačky, infekčné zápaly pečene, často získané pri vnútrožilovej aplikácii drôg 

 • Vrodené metabolicky podmienené ochorenia pečene


Pri analýze prvých dvoch príčin zisťujeme spoločné črty ako sú nadváha, nedostatok pohybu, prílišná konzumácia alkoholu, nadmerné užívanie liekov – to všetko vedie k vývoju chronického poškodenia pečene. Na druhej strane vírusy schopné vyvolať zápal pečene sú ochorenia, ktoré nie sú závislé od našej životosprávy, môžu ohroziť aj tých najdisciplinovanejších ľudí. Čiže nikto nie je ochránený od možnosti postihnutia pečene. Na svete sa stretlo alebo má infekciu vírusmi hepatitídy (hepatitída=zápal pečene) okolo 750 000 000 ľudí, tzn. takmer dvojnásobok celého obyvateľstva napr. USA. Je známe /u nás nevynímajú/, že v prípade infekcie vírusom hepatitídy B /ďalej HBV=hepatitis B virus/ asi u 10% ľudí sa vyvíja chronický zápal pečene a v prípade hepatitídy C / ďalej HCV=hepatitis C virus/ až u 50-70% vzniká chronicky prebiehajúci zápal pečene. Tento chronický zápal je nebezpečný v tom, že postihuje ľudí bez zreteľu na sociálny, ekonomický alebo intelektuálny stupeň zaradenia sa v spoločnosti. Po 10 až 15 rokov trvania v jeho dôsledku sa vyvíja cirhóza pečene - stvrdnutie pečene a zhubné nádory pečene. Odhadujeme, že na Slovensku je aktívnych nosičov týchto vírusov okolo 50 až 60 000 ľudí. . Ročne pribúda do tejto skupiny pacientov - 50-60 000 približne 100 ďalších. -Ročná progresia do cirhózy je 1-2%, tzn: 500 až 1000 ľudí 

Trocha čísiel:

 • Odhaduje sa, že akumulácia cirhóz na Slovensku za posledných 10 rokov dosahuje 5000 - 10000 prípadov.

 • Ročná progresia do dekompenzovanej cirhózy je 5%, tzn: u 250 až 500 ľudí sa vyvynie dekompenzovaná cirhóza

 • Ročná mortalita u dekompenzovanej cirhózy je 5 až 13%, tzn: približne 25-65 úmrtí. /bez ohľadu na vek: deti, mladí aj starší ľudia/

 • Na celom svete umrie v dôsledku hepatitídy B a C okolo 2,5 milóna ľudí!! (takmer polovica Slovenska!!)Prečo sú chronické vírusové hepatitídy nebezpečné?

 • Postihujú mladšie vekové skupiny Slovenska a teda plne ekonomicky produktívnu skupinu, nezriedka žiaľ aj deti

 • Skracujú dĺžku života

 • Vo vysokej miere invalidizujú

 • Zhoršujú jednoznačne kvalitu života

 • Zvyšujú nároky na sociálne a dôchodkové zdroje štátu

 • Liečba v konečných štádiách je extrémne drahá.


Je celosvetovo akceptované, že momentálne jediným liekom schopným ovplyvniť progresiu chronickej hepatitídy sú v prípade chronickém hepatitídy B pegylované interferóny alfa a nukleon(z)idové analógy, v prípade chronickém hepatitídy C sú to taktiež pegylované interferóny alfa spolu s aplikáciou ribavirínu. Toto bolo nakoniec akceptované aj našimi odborníkmi v podobe povolenia indikácie pri týchto diagnózach od roku 1989. Benefit uvedenej liečby je v podobe ústupu zápalu pečene, zlepšenia pečeňových funkcií, umožnenie plnohodnotnej regenerácie pečene s docelením dlhotrvajúceho ústupu replikácie vírusu sa dosahuje v prípade HBV v asi 45% a HCV okolo 70%. Aj uvedené fakty a čísla podčiarkujú význam potreby včasného podchytenia a liečby týchto ochorení. Pre efektívnejší postup bola na Slovensku zriadená sieť Centier zameraných na liečbu chronických vírusových hepatitíd, medzi ktoré patrí aj naše pracovisko.[1] 

[1]Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Čiastka 48 - 60 Dňa 15. decembra 2007 Ročník 55: Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A, B, C, D a E (A –E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C. Dňa: 04.12.2007 Číslo: 04533 –105/2007 - OZSO

Kontakty
bottom of page