top of page
gastroenterologyresized

THALION - CENTRUM PRE LIEČBU CHRONICKÝCH 

NEŠPECIFICKÝCH ZÁPALOV ČREVA

Naše služby

Ulcerózna kolitída (UC) a Crohnova choroba (MC) , ochorenia označované ako nešpecifické črevné zápaly (inflammatory bowel disease -IBD), sú choroby ktorých pôvod je viac súborný. Napriek výskumu a pátraniu počas posledných desaťročí, sa dodnes nepodarilo nájsť jednoduché vysvetlenie príčiny vzniku IBD. Pravdepodobne ide o vzájomné pôsobenie medzi vrodenými činiteľmi, vonkajšími a vnútornými spúšťačmi choroby, výsledkom ktorej je samovoľne sa opakujúci zápalový proces, v ktorom je poškodenie tkaniva sprostredkované imunitným systémom. Je treba pripomenúť, že chronický zápal pri IBD nie je infekčný, a preto sa nikto nemôže od pacienta s MC nakaziť. 

 

MC môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviacej trubice, pričom najčastejšie je postihnutá oblasť prechodu tenkého do hrubého čreva (tzv. ileocekálna oblasť). Oblasti postihnutia sa môžu kombinovať a aj vyvíjať, takže choroba ktorá pôvodne začne v ileocekálnej oblasti sa môže rozšíriť aj na iné časti tráviacej trubice. MC sa prejavuje ako akútnymi, tak chronickými príznakmi. Akútne príznaky sa vyskytujú skôr vzácne (asi do 10% prípadov), pričom ochorenie môže začať pod obrazom akútneho zápalu slepého čreva a až chirurg zistí pravú príčinu zápalu. Väčšina pacientov s MC má však priebeh ochorenia chronický, ktorý je sprevádzaný ako črevnými, tak mimočrevnými príznakmi (kožné, kĺbne, pľúcne...). Medzi črevné chronické príznaky patria hlavne hnačky, prítomnosť krvi v stolici, bolestivé nutkanie na stolicu, kŕče brucha. Zvláštnosťou IBD je striedanie období zhoršenia (vzplanutia aktivity choroby, ktoré sa označujú ako relaps ochorenia) s obdobiami kľudu (označované ako remisia). 

 


Pri liečbe pacienta s MC je zvlášť potrebné individuálne vybrať najvhodnejší postup liečby a to u každého jednotlivého pacienta, pričom celú liečbu (v spolupráci s inými špecialistami, ako napríklad chirurg) koordinuje, vedie a pravidelne kontroluje gastroenterológ. Základná, tzv. konzervatívna (bez potreby chirurgického zákroku) liečba zahrňuje výživové postupy, tzv. farmakologickú liečbu (podávanie liekov), endoskopickú liečbu (liečebné využitie gastroskopie, kolonoskopie alebo iných endoskopických metód) a v prípade potreby aj psychologickú liečbu, pričom žiadny z uvedených postupov nie je samostatný a všetky je potrebné kombinovať a časovo korigovať, s úpravami podľa aktuálnych ťažkostí pacienta. 

 

Farmakologická liečba:

Ciele farmakologickej liečby sú nasledovné: 

  • odstrániť ťažkosti vyplývajúce z vysokej aktivity črevného zápalu

  • znížiť riziko chirurgickej liečby a nutnosť hospitalizácie

  • znížiť sekréciu a úplné uzatvorenie fistúl

  • zlepšenie kvality života

  • dosiahnutie zhojenia vredov a zabránenie vzniku trvalých zmien na tráviacej trubici.

 

V súčasnosti sa používajú v liečbe pacientov s MC viaceré skupiny liekov.

 

Aminosalicyláty

Do tejto skupiny patria sulfasalazopyridín a mesalazín, ktoré sú k dispozícii ako vo forme tabliet podávaných ústami, tak aj ako čípky alebo nálevy podávané konečníkom. 

 

Kortikosteroidy

Najznámejšia látka z tejto skupiny je u nás prednizón a injekčný metylprednizolón. V dnešnej dobe na základe poznatkov získaných z početných skupín liečených pacientov v rámci klinických skúšaní sa vie, že tieto lieky sú síce úspešné pri zvládnutí akútneho vzplanutia ochorenia, ale pri snahe udržať tzv. remisiu zlyhávajú. 

 

Imunosupresíva

Ide o relatívne širokú skupinu liekov, ktorých hlavnou úlohou je potlačiť v organizme imunitné reakcie, ktoré svojimi dôsledkami organizmus poškodzujú. Najčastejšie používané imunosupresíva sú azatioprín, 6-merkaptopurín, metotrexát a cyklosporín. Účinok azatoprínu (najčastejšie používaného imunosupresíva u nás) nastupuje však až po niekoľkých mesiacoch užívania, preto sa skôr používa pri udržaní navodenej remisie. Cyklosporín má naopak pomerne rýchle nastupujúci účinok, nie je však účinný pri dlhodobom udržaní remisie. 

 

Antibiotiká

Ciprofloxacín a metronidazol môžu znížiť aktivitu MC a pôsobiť aj pozitívne pri liečbe tzv. fistúl alebo abscesov. Majú však iba dočasné pôsobenie, ktoré odznie pomerne skoro po vysadení liečby. 

 

Biologická liečba

Biologická liečba ako taká je definovaná ako podávanie látok rôzneho zloženia a mechanizmu účinku, ktoré zasahujú do imunitných a zápalových dejov, ktoré sprevádzajú vznik a vývoj tohto ochorenia (aj v prípade, že už je pacient liečený). Jej zvláštnosťou je skutočnosť, že je založená na báze využitia biologických produktov (teda ide o produkty živej prírody), čím sa odlišuje od vyššie spomínanej farmakologickej liečby, ktorá je pripravená synteticky. Ako príklad biologickej liečby slúžia očkovacie látky alebo niektoré prípravky z ľudskej krvi. Je takpovediac „najmladšou“ liečbou pacientov s MC a v súčasnosti na Slovensku ju predstavujú 2 lieky: infliximab a adalimumab. Oba lieky pôsobia cestou blokády tzv. tumor nekrotizujúceho faktora (TNF). Tato látka je v zdravom organizme potrebná a zúčastňuje sa aj prirodzených pochodov v ľudskom tele. Pri IBD však dochádza k jej relatívnemu nadbytku a začne zasahovať do imunologických dejov tým spôsobom, že dokáže zhoršiť priebeh MC. Biologická liečba ukázala v klinických skúšaniach vysoké percento úspešnosti aj u tzv. agresívneho typu MC (vyznačujúci sa častými relapsami, sklonom k „neodpovedavosti“ na liečbu kortikosteroidmi alebo aj imunosupresívami, tvorbou spomínaných fistúl alebo abscesov). Používa sa úspešne ako s cieľom navodiť remisiu, tak aj s cieľom túto dlhodobo udržať (pomocou pravidelného dlhodobého podávania, trvajúceho minimálne 1 rok). V súčasnosti sa táto liečba používa v indikácii (dôvod k zahájeniu liečby) MC prebiehajúcej agresívne (celkovo ťažký stav pacienta spojený s možnou tvorbou fistúl alebo spojený s nepriaznivými laboratórnymi a endoskopickými, poprípade rádiologickými výsledkami vyšetrení). Dôvodom pre zahájenie liečby je zlyhanie účinnosti predchádzajúcej liečby. V súčasnej dobe sa ukázalo, že biologická liečba dokáže odstrániť ťažkosti pacienta vyplývajúce z vysokej aktivity samotného ochorenia (MC), dokáže znížiť riziko hospitalizácie alebo nutnosti chirurgického zákroku. Zavedením liečby tzv. modifikátormi biologickej odpovede, akým sú protilátky anti-TNF alfa (biologická liečba), nastal výrazný pozitívny krok v liečbe ťažkých foriem nešpecifických črevných zápalov: Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Zmenou liečebných stratégií sa celosvetovo terapia modifikátormi biologickej odpovede stala metódou voľby. Na základe návrhu Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti spolu s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR, ako relevantných odborných garantov liečebných postupov podľa najnovších vedeckých poznatkov v oblasti gastroenterológie, pri zohľadnení farmakoekonomických zásad, bolo naše Gastroenterologicko-Hepatologické centrum THALION zaradené v roku 2008 do siete indikačných a aplikačných centier biologickej liečby v gastroenterológii na Slovensku medzi pracoviská uznané zdravotnými poisťovňami pre vyššie uvedenú biologickú liečbu.

Kontakty
bottom of page